مرور برچسب

جشنواره کتابزی

سجاد ایام دبیر جشنواره کتابزی :کتابزی برای آشتی دادن کتاب با زندگی مردم است.

با گسترش فضای مجازی،شاید اولین مطلبی که به ذهن همه افراد خطور کند،فراموش شدن و کنارگذاشته شدن مکتوبات و کتاب باشد،اما واقعیت این است که هر چه انسان بیشتر در فضای مجازی و تعاملات اجتماعی غرق میشود،کمبود محتوا و نیازمندی انسان به محتوای…

آیین نامه اجرایی جشنواره کتابزی

فلسفه جشنواره : آنچه بایستی از کتاب ارائه شود-چیزی بیش از معرفی کتاب یا متن خام کتاب است-در واقع شما باید برداشت خود را از کتاب موردنظرتان،ارائه دهید-البته که میتواند این ارائه وفادار به متن کتاب باشد(یعنی با انتخاب ترکیبی از جملات کتاب
فیلم خود را می توانید از اینجا ارسال کنید
فیلم خود را از اینجا ارسال کنید
ارسال فیلم های شما از طریق  WhatsApp امکان پذیر است.
این ارتباط برای ارسال فیلم ها در نظر گرفته شده است