آیین نامه اجرایی جشنواره کتابزی

فلسفه جشنواره : آنچه بایستی از کتاب ارائه شود-چیزی بیش از معرفی کتاب یا متن خام کتاب است-در واقع شما باید برداشت خود را از کتاب موردنظرتان،ارائه دهید-البته که میتواند این ارائه وفادار به متن کتاب باشد(یعنی با انتخاب ترکیبی از جملات کتاب
فیلم خود را می توانید از اینجا ارسال کنید
فیلم خود را از اینجا ارسال کنید
ارسال فیلم های شما از طریق  WhatsApp امکان پذیر است.
این ارتباط برای ارسال فیلم ها در نظر گرفته شده است