ارسال ویدئو
آیین نامه کتابزی
کتابزی چیست؟

اسامی داوران

اکبر صحرایی

نویسنده و کارشناس نویسندگی و کتاب

 

اعظم ایزدی

نویسنده و کارشناس ادبیات کودک و نوجوان

بیژن کیا

نویسنده و منتقد ادبی

امین رضایی

مجری و کارشناس گویندگی و اجرا

پوستر کتابزی

پوستر جشنواره کتابزی

اخبار کتابزی

فیلم خود را می توانید از اینجا ارسال کنید
فیلم خود را از اینجا ارسال کنید
ارسال فیلم های شما از طریق  WhatsApp امکان پذیر است.
این ارتباط برای ارسال فیلم ها در نظر گرفته شده است