مرور برچسب

تصاویر اکران شهری کتابزی

تصاویر اکران شهری تبلیغات جشنواره کتابزی

مجموعه ای از اقلام تبلیغاتی جشنواره کتابزی که با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز اکران شهری گردیده است . شهر شیراز در سال 1400 پایتخت کتاب ایران می باشد و جشنواره کتابزی به منظور تشویق و ترغیب و ترویج کتاب و…
فیلم خود را می توانید از اینجا ارسال کنید
فیلم خود را از اینجا ارسال کنید
ارسال فیلم های شما از طریق  WhatsApp امکان پذیر است.
این ارتباط برای ارسال فیلم ها در نظر گرفته شده است