تصاویر اکران شهری تبلیغات جشنواره کتابزی

0 2,101

مجموعه ای از اقلام تبلیغاتی جشنواره کتابزی که با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز اکران شهری گردیده است .

شهر شیراز در سال 1400 پایتخت کتاب ایران می باشد و جشنواره کتابزی به منظور تشویق و ترغیب و ترویج کتاب و کتابخوانی برنامه ریزی گردیده است و با همکاری مجموعه های مختلف در حال اجرا می باشد ، تصاویر زیر بخش هایی از تبلیغات این برنامه در سطح شهر شیراز می باشد.

مجمع فعالان کتاب و نشر فارس

اکران شهری جشنواره کتابزی
اکران شهری جشنواره کتابزی
اکران شهری جشنواره کتابزی
اکران شهری جشنواره کتابزی
اکران شهری جشنواره کتابزی
اکران شهری جشنواره کتابزی
اکران شهری جشنواره کتابزی
اکران شهری جشنواره کتابزی
ارسال یک پاسخ
فیلم خود را می توانید از اینجا ارسال کنید
فیلم خود را از اینجا ارسال کنید
ارسال فیلم های شما از طریق  WhatsApp امکان پذیر است.
این ارتباط برای ارسال فیلم ها در نظر گرفته شده است