ارسال فیلم

ارسال آثار به کتابزی

ارسال فیلم برای شرکت در جشنواره کتابزی
  • حداکثر حجم قابل بارگذاری 15 مگابایت می باشد.
فیلم خود را می توانید از اینجا ارسال کنید
فیلم خود را از اینجا ارسال کنید
ارسال فیلم های شما از طریق  WhatsApp امکان پذیر است.
این ارتباط برای ارسال فیلم ها در نظر گرفته شده است